Condicions Generals de Contractació

E-COMMERCE (RESERVES ALLOTJAMENT). Condicions generals de contractació

Aquest document contractual regirà la contractació de reserves d’allotjament a través del lloc web https://www.residenciacaninadosrosas.com, propietat de Residència Canina Dosrosas, SL, sota la marca comercial de Residència Canina Dos Rosas, en endavant, PRESTADOR, les dades del qual de contacte figuren també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions romandran publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
 • És una persona amb capacitat suficient per contractar
 • Assumeix totes les obligacions disposades aquí.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els seus serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR del servei de reserves d’allotjament de mascostes contractat per l’USUARI és Residencia Canina Dosrosas, SL, amb domicili social al Carrer Can Carreras. Can Massuet del Far, s/n – 08319 Dosrius (Barcelona), NIF B65949851 i telèfon d’atenció al client/USUARI 937916132.

I de l’altra, l’USUARI, que emplena el formulari de reserva amb les dades sol·licitades, sobre les quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a Residencia Canina Dos Rosas.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment que aquest accepta, durant el procés de contractació en línia, la reserva d’allotjaments de mascotes.

La relació contractual de reserva d’allotjament comporta el lloguer de la caseta o l’habitació, per un temps limitat, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts pel PRESTADOR, haurà de ser més gran i emplenar el formulari de reserves. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), detallat a l’Avís legal i la Política de privadesa d’aquest lloc web.

Un cop emplenat i enviat el formulari, s’informa que d’acord amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Activació de
 3. Dret de desistiment (anul·lacions).
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força
 6. Competència
 7. Generalitats de la
 8. Preu i termini de validesa de la
 9. Despeses de
 10. Forma de pagament, despeses i
 11. Procés de
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del
 13. Garanties i
 14. Llei aplicable i jurisdicció.
1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Llevat d’una estipulació particular per escrit, la realització d’una reserva al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ACTIVACIÓ DE RESERVES I PAGAMENT

El PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que cal seguir per fer la reserva d’allotjament.

Fiances

Residència Canina Dos Rosas confirma la reserva de l´allotjament mitjançant transferència bancària del 25% de l´import total.

Manca d’execució del contracte a distància

En cas de no poder executar el contracte perquè l’allotjament no estigui disponible en el termini previst, s’informarà l’USUARI de la manca de disponibilitat i quedarà legitimat per cancel·lar la reserva i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan l’activació del servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI falses, inexactes o incompletes.

3. CANCEL·LACIONS (dret de desistiment)

Formulario de desistiment: https://www.residenciacaninadosrosas.com/formulario-solicitud-desistimiento.pdf

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per procedir a fer la cancel·lació i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti la reserva, tant en línia com fora de línia.

Tota cancel·lació haurà de comunicar-se al PRESTADOR, mitjançant el formulari habilitat per fer-ho, o per correu electrònic a info@residenciacaninadosrosas.com, indicant el número de factura o reserva corresponent.

Per poder abonar el dipòsit cal cancel·lar la reserva amb una antelació d’una setmana.

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Residencia Canina Dos Rosas

Carrer Can Carreras. Can Massuet del Far, s/n – 08319 Dosrius (Barcelona) Telèfon: 937916132

E-mail: info@residenciacaninadosrosas.com

En cas de força major (danys causats per aigua, incendi, etc.), el PRESTADOR substituirà l’allotjament reservat per un altre de les mateixes característiques. En cas de no tenir disponibilitat d’allotjaments, el PRESTADOR us reemborsarà el total de l’import lliurat.

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i Residència Canina Dos Rosas, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de lobligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

COVID-19: Si per restriccions de mobilitat o un altre motiu referent a les normes consolidades al codi de la COVID-19 l’USUARI no es pot desplaçar per recollir o deixar a la mascota, se li cobren els dies addicionals.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir ni transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractades.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

El servei d’allotjament ofert pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de Residència Canina Dos Rosas o aquí estipulat no tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides són de dilluns a diumenge, a l’estiu de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00, a l’hivern de 10:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.

Les sortides s’han de fer abans de les 12:00 Hores.

Responsabilitats del client

És imprescindible que el gos estigui al dia de vacunes i desparasitacions, inclosa la tos de les gosseres. El gos ha de venir amb collaret, no arnès.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada reserva no inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Els preus aplicables a l’allotjament són els publicats al lloc web i s’expressaran a la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns serveis podrà variar en temps real. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la reserva.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client de Residència Canina Dos Rosas 937 916 132 o via correu electrònic a l’adreça info@residenciacaninadosrosas.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les formes següents per efectuar el pagament d’una comanda:

Targeta de crèdit o efectiu Transferència

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l’accés no autoritzat als dades.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa.

Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

L’Usuari interessat a contractar el servei d’allotjament, ha d’emplenar el formulari de reserva en línia per a la primera vegada que faci una reserva. En el cas que anteriorment ja l’heu emplenat, amb un email enviat el vostre nom, el nom de l’animal i les dates i hores d’arribada i sortida és suficient.

Per confirmar la reserva cal fer una transferència bancària del 25% de l’import total i comunicar-ho per telèfon o enviar el mail amb el comprovant.

Després de comprovar que s’ha rebut, s’envia per correu electrònic a l’usuari confirmació de la reserva.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afecta la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, totalment o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques dús aplicables.

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondrà als articles següents basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries :

Conformitat dels serveis amb el contracte
 1. Llevat de prova en contra, s’entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas, algun no sigui aplicable:
 1. S’ajustin a la descripció realitzada pel
 2. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els serveis del mateix
 3. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit per l’USUARI, quan ho hagi posat en coneixement del PRESTADOR en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.
 4. Presenten la qualitat i les prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes pel PRESTADOR.
 5. El PRESTADOR descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies de l’allotjament facilitats pels propietaris, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
 1. La manca de conformitat que resulti d’un servei no realitzat o prestat s’equipararà a la manca de conformitat del contracte, sempre que la responsabilitat del mateix recaigui al PRESTADOR o sota la seva responsabilitat; per contra, quan el servei no realitzat o prestat es degui a una negligència o mala pràctica de l’USUARI, no es considerarà cap falta del PRESTADOR i es considerarà conforme els termes del
 1. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l’origen en informacions subministrades pel
Responsabilitat de Residència Canina Dos Rosas

El PRESTADOR respondrà davant l’USUARI de qualsevol manca de conformitat que hi hagi respecte al servei contractat. Residència Canina Dos Rosas reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució,

a la rebaixa del preu i la resolució del contracte.

Reparació i substitució del servei d’allotjament
 1. Si el servei d’allotjament no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir-ne la reparació o la substitució, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o Des del moment en què l’USUARI comuniqui al PRESTADOR l’opció triada, totes dues parts s’han d’atenir. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que disposen els supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei de conformitat amb el contracte.
 1. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi al PRESTADOR costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per a l’USUARI.

La reparació i la substitució s’ajustaran a les regles següents:

 • Seran gratuïtes per a l’USUARI les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels serveis
 • Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’USUARI, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tingueren per a l’USUARI.
 • Si conclosa la reparació i lliurat l’allotjament, aquest continua sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.
 • Si la substitució no aconsegueix posar l’allotjament de conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la reparació, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.
Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del servei i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per a l’USUARI.

La resolució no és procedent quan la manca de conformitat sigui de poca importància.

Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el servei hagués tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el servei efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

Terminis

Llevat de prova en contra, el lliurament de la mascota s’entén fet el dia que figuri a la reserva.

L’USUARI haurà d’informar el PRESTADOR de la manca de conformitat en el moment en què se n’hagi adonat o, com a màxim, en finalitzar l’estada.

Tret de prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se a l’Organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre tots dos conforme l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/ 2013, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia. Per a més informació consulteu la clàusula “4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA d’aquestes Condicions.